Tokyo Area 東京 (Nov-2015)

Tokyo Highlights:

  • Sembikiya Fruit Parlor
  • Tonkatsu Maisen
  • Daimaru 'depachika' 
  • Yamato Station Antique Market
  • Nakano Broadway - Mandarake